Znaczniki HTML

Każdy znacznik HTML (ang. tag) odpowiada logicznemu elementowi dokumentu. Formalnie znaczniki HTML (i odpowiadające im elementy) można podzielić na cztery rodzaje:

 1. Znacznik (element) pusty, nie mający ani treści, ani atrybutów. Przykładem takiego elementu może być pozioma linia w dokumencie. Odpowiedni znacznik to
  <hr />
  Każdy pusty znacznik zaczyna się od znaczka <(lewy ostry nawias), po którym bez odstępu idzie nazwa tego znacznika (w naszym przykładzie to hr). Kończy się znacznik grupą />. Zwróćmy uwagę na odstęp przed ukośnikiem (/) i  na brak odstępu między ukośnikiem a prawym ostrym nawiasem (>).
 2. Znacznik (element) prosty, który ma treść i nie ma atrybutów. Przykładem takiego elementu może być nagłówek dokumentu. Odpowiedni znacznik to
  <h1>Podstawy HTML W Administracji</h1>
  Treść prostego elementu (w naszym przykładzie Podstawy HTML W Administracji) zawarta jest pomiędzy otwierającymzamykającym znacznikami (w naszym przykładzie otwierający znacznik to <h1>, zamykający zaś — </h1>). Otwierający i zamykający znaczniki zawsze tworzą parę. Zamykający znacznik ma taką samą nazwę, co otwierający, tylko poprzedzoną ukośnikiem (/). Jak wcześniej, zwróćmy uwagę na brak odstępów w  znacznikach.
 3. Pusty element mający atrybuty. Przykładem takiego elementu może obrazek w dokumencie. Odpowiedni znacznik to
  <img width="100" height="75" src="images/domek.png" />
  Pusty znacznik z atrybutami ma składnię analogiczną do składni znacznika pustego. Atrybuty pisze się po nazwie znacznika. Każdy atrybut ma postać nazwa="wartość". Różne atrybuty oddziela się spacją. Zamiast cudzysłowa może być użyty apostrof.
 4. Element złożony to jest element, który ma treść oraz atrybuty. Przykładem elementu złożonego jest odnośnik, czyli element, klikając na który użytkownik zostanie przekierowany w inne miejsce dokumentu albo Internetu. Odpowiedni znacznik to
  <a href="http://www.euh-e.edu.pl">EUH-E</a>
  Składnia elementów złożonych jest kombinacją składni prostego elementu i elementu z atrybutami.

Notatka

 • Treścią elementu może być nie tylko tekst, ale inne elementy:
  <h1>Rozkład zajęć <a href="http://www.euh-e.edu.pl">EUH-E</a></h1>
 • Mimo to, że większość przeglądarek potrafi poprawnie wyświetlić błędnie ułożone elementy (np < Hr>, <h1>Rozkład zajęć <a href="http://www.euh-e.edu.pl">EUH-E</h1></a>), należy się starać restrykcyjnie przestrzegać poprawnej składni.